Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Vilkår og betingelser for nettkurs


PTSD safe logo

Denne siden forteller deg vilkårene (vilkårene) som vi leverer noen av kursene (kursene) som er oppført på nettstedet vårt https://utavloopen.no til deg. Vennligst les disse vilkårene nøye før du bestiller kurs fra siden vår.

Du bør skrive ut en kopi av disse vilkårene og betingelsene for fremtidig referanse.

Ved å legge inn en bestilling på nettstedet vårt, godtar du disse vilkårene og at disse vilkårene har forrang over alle andre vilkår og betingelser, inkludert dine egne forretningsvilkår, enhver handel eller annen bransjepraksis.

Informasjon om oss

Https://utavloopen.no er et nettsted som drives av PTSDsafe AS ("vi" eller "oss"). Adressen vår er Skåtadalen 16, 6010 Ålesund og e-postadressen vår er [email protected]


Tjenestetilgjengelighet

Siden vår er kun ment for bruk av personer bosatt i Norge. Vi aksepterer ikke bestillinger fra enkeltpersoner utenfor disse landene. 


Din status

Ved å legge inn en bestilling gjennom nettstedet vårt garanterer og bekrefter du at:

Du er juridisk i stand til å inngå bindende kontrakter;

Du er minst 18 år gammel;

Du er bosatt i Norge

Du går inn på siden vår fra Norge

Hvordan kontrakten dannes mellom deg og oss

Etter å ha lagt inn en bestilling vil du motta en e-post fra oss som bekrefter at vi har mottatt bestillingen din. Vær oppmerksom på at dette ikke betyr at bestillingen din er akseptert. Din bestilling er et tilbud til oss om å kjøpe et kurs. Alle bestillinger er underlagt aksept av oss, og vi vil bekrefte slik aksept til deg ved å sende deg en e-post som bekrefter at kurset er tilgjengelig for tilgang eller nedlasting (nedlastingsbekreftelsen). Kontrakten mellom oss (kontrakt) vil først bli dannet når vi sender deg nedlastingsbekreftelsen.

Kontrakten vil kun gjelde de kursene hvis tilgang eller nedlasting vi har bekreftet i nedlastingsbekreftelsen. Vi vil ikke være forpliktet til å levere andre kurs som kan ha vært en del av bestillingen din før tilgang eller nedlasting av et slikt kurs er bekreftet i en separat nedlastingsbekreftelse.

[Hvis du kjøper et kurs som forbruker (som definert i forbrukerkontrakter (informasjon, kansellering og tilleggsgebyrer) forskriftene 2013 – nemlig du kjøper kurset som en person som handler for formål som er helt eller hovedsakelig utenfor din bransje, virksomhet, håndverk eller yrke, gjelder følgende:

du har rett til å kansellere denne avtalen innen 14 dager etter datoen for denne avtalen ved å sende oss en e-post på [email protected]. For å overholde kanselleringsfristen, er det tilstrekkelig til at du kan sende din kommunikasjon angående din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt. Hvis du kansellerer denne avtalen, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg i forhold til avtalen innen 14 dager etter datoen da vi ble informert om din beslutning om å kansellere denne kontrakten; og

til tross for punkt 4.3(a) ovenfor, godtar du at vi kan begynne levering av digitalt innhold som ikke er på et håndgripelig medium før slutten av kanselleringsperioden angitt i paragraf 4.3(a) ovenfor, og du erkjenner at du vil miste dine kanselleringsrettigheter i forhold til slikt digitalt innhold; og

i forhold til levering av tilleggstjenester under denne kontrakten:

du ber herved om umiddelbar oppfyllelse av kontrakten og erkjenner at du vil miste retten til å angre fra kontrakten når tjenestekontrakten er fullført; og

hvis du kansellerer kontrakten før tjenestene er fullført, godtar du at du betaler for leveringen av tjenesten for perioden de er levert. Beløpet som skal betales vil stå i forhold til det som er levert, sammenlignet med kontraktens fulle dekning.]

Hvis du ikke kjøper som forbruker, gjelder ikke bestemmelsene ovenfor.


Tilgjengelighet

5. 1 Bestillingen din vil bli utført automatisk når du mottar nedlastingsbekreftelsen, men i tilfelle vår

automatiserte systemer fungerer ikke umiddelbart, vennligst kontakt [email protected] for å informere oss om at kurset ikke er gjort tilgjengelig for tilgang eller nedlasting. Siden våre systemer er automatiserte, er vi ikke ansvarlige for noen forsinkelser i tilgang til eller nedlasting av kurs.

Alt digitalt materiell som er inkludert som en del av kurset krever følgende maskinvare og programvare og andre funksjonskrav for å kunne brukes fullt ut: en oppdatert browser, som Firefox eller Chrom. En Google konto, for å kunne få tilgang til dokumenter opplastete i Google doc.

Tittel og åndsverk

Du vil kun ha rett til å bruke kurset når vi mottar full betaling av alle skyldige beløp i forbindelse med kurset.

Som mellom oss og deg, skal alle immaterielle rettigheter og alle andre rettigheter i ethvert kurs eies av oss. Vi lisensierer alle slike rettigheter til deg på ikke-eksklusiv basis bare i den utstrekning som er nødvendig for å gjøre deg i stand til å gjøre rimelig bruk av kurset.

Vi skal håndheve våre immaterielle rettigheter i kurset i den grad det er mulig ved lov, og DISTRIBUERING (ENTEN FOR BETALING ELLER ANNET), PUBLISERING, SELLING ELLER AVSLØRING Til ET KURS ER STRENGT FORBUDT.

Du kan ikke uten vårt skriftlige samtykke gjøre lyd- eller bildeopptak av noen del av kurset.

Materialet vi leverer som en del av kurset utgjør ikke på noen måte råd eller anbefalinger. Vi gir kun opplæring og veiledning. Vi er ikke i stand til å gi deg råd om dine individuelle omstendigheter og er ikke ansvarlige for eventuell tillit fra deg til materialene i kurset.

Vi vil bestrebe oss på å sikre at all informasjon vi gir i løpet av kurset er nøyaktig og oppdatert, men vi skal ikke holdes ansvarlige for eventuelle krav som oppstår på grunn av at slik informasjon er unøyaktig eller ikke oppdatert eller på annen måte.


Pris og betaling

Prisen på ethvert kurs vil være som oppgitt på nettstedet vårt fra tid til annen, unntatt i tilfeller av åpenbare feil.

Disse prisene inkluderer mva med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Der bestillingen din inkluderer løpende tilgang til kursmateriellet (for perioden angitt på bestillingsskjemaet), skal tilgangen din utløpe (og kontrakten skal opphøre) på datoen som faller på utløpet av den angitte perioden. Hvis du ønsker å fortsette å ha tilgang til kursmateriellet, må du fornye medlemskapet ditt på den måten som er angitt på siden vår.

Prisene kan endres når som helst, men endringer vil ikke påvirke bestillinger som vi allerede har sendt deg en nedlastingsbekreftelse for.

Betaling for alle kurs må skje med en betalingsmåte som er spesifisert på nettstedet vårt. Hvis du velger å betale med PayPal, må du ha en gyldig PayPal-konto for å kjøpe et kurs.

Refusjoner

Siden du er i stand til å laste ned, bruke og kopiere kurset umiddelbart, vil vi kun tilby refusjon i begrensede tilfeller etter vårt skjønn.

Vi vil vanligvis refundere penger mottatt fra deg ved å bruke samme metode som du opprinnelig brukte til å betale for kjøpet.


Vårt ansvar

Kursene våre tilbys på en "som de er"-basis uten noen representasjoner eller påtegninger og uten noen form for garantier, enten det er uttrykkelig eller underforstått, annet enn der du kjøper kursene våre som forbruker, i så fall de underforståtte garantiene for egnethet til formålet. , skal salgbarhet og nøyaktighet gjelde.

Ingenting i disse vilkårene forsøker å utelukke eller begrense noe ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet (eller andre forhold som vi ikke kan begrense eller ekskludere vårt ansvar for på grunn av gjeldende lov).

Hvis vi av en eller annen grunn er ansvarlige for skader, skal vårt totale ansvar begrenses til beløpet for kurset som er kjøpt.

Ved å kjøpe et kurs godtar du at vi under ingen omstendigheter skal være ansvarlige for indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til:

tap av inntekt eller inntekt

tap av virksomhet

tap av fortjeneste eller kontrakter

tap av forventede besparelser

tap av data, eller

sløsing med ledelse eller kontortid

uansett om det oppstår og om det er forårsaket av tort (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller annet, selv om det er forutsigbart som følge av eller på noen måte er forbundet med bruken av et kurs, under enhver lov eller på et hvilket som helst grunnlag, enten det er kontraktsmessig eller på annen måte.

Skriftlig kommunikasjon

Du godtar at vår kommunikasjon med deg hovedsakelig vil være elektronisk og via e-post. Vi kan imidlertid også gi deg informasjon ved å legge ut meldinger på nettstedet vårt. Du godtar at alle kontrakter, merknader, informasjon og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk, er i samsvar med eventuelle l krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Denne betingelsen påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.


Varsler

Alle meldinger gitt av deg til oss må gis til PTSDsafe AS på [email protected]. Vi kan varsle deg på e-postadressen du oppgir til oss når du legger inn en bestilling. Varselet vil bli ansett som mottatt og forkynt på riktig måte 24 timer etter at en e-post er sendt, eller tre dager etter datoen for posting av ethvert brev. For å bevise forkynnelsen av ethvert varsel, vil det være tilstrekkelig å bevise, når det gjelder et brev, at et slikt brev ble korrekt adressert, stemplet og lagt i posten, og, når det gjelder en e-post, at slik e- post ble sendt til den angitte e-postadressen til adressaten.

Overføring av rettigheter og plikter

Du kan ikke overføre, tildele eller på annen måte disponere en kontrakt, eller noen av dine rettigheter eller forpliktelser som oppstår under den, uten vårt skriftlige samtykke.

Vi kan overføre, tildele, belaste, underkontraktere eller på annen måte disponere en kontrakt, eller noen av våre rettigheter eller forpliktelser som oppstår under den, når som helst i løpet av kontraktens løpetid.


Hendelser utenfor vår kontroll

Vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for unnlatelse av å utføre, eller forsinkelse i utførelsen av, noen av våre forpliktelser i henhold til en kontrakt som er forårsaket av hendelser utenfor vår rimelige kontroll.


Fraskrivelse

Hvis vi unnlater, på noe tidspunkt i løpet av en kontraktsperiode, å insistere på streng oppfyllelse av noen av dine forpliktelser i henhold til kontrakten eller noen av disse vilkårene og betingelsene, eller hvis vi unnlater å utøve noen av rettighetene eller rettsmidlene som vi er berettiget i henhold til kontrakten, skal dette ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller rettsmidler og skal ikke frita deg fra å overholde slike forpliktelser.

En fraskrivelse fra oss av enhver mislighold skal ikke utgjøre en fraskrivelse av noen etterfølgende mislighold.

Ingen fraskrivelse fra oss av noen av disse vilkårene og betingelsene skal være effektive med mindre det er uttrykkelig oppgitt å være en fraskrivelse og kommunisert til deg skriftlig i samsvar med klausul 14 ovenfor.


Skillebarhet

Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene eller bestemmelser i en kontrakt av en kompetent myndighet blir fastslått å være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare i noen grad, vil slike vilkår, betingelser eller bestemmelser i den grad bli adskilt fra de gjenværende vilkårene, betingelsene og bestemmelsene som fortsatt vil være gyldig i den utstrekning loven tillater det.


Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene og ethvert dokument som det er uttrykkelig referert til i dem, representerer hele avtalen mellom oss i forhold til gjenstanden for enhver kontrakt og erstatter enhver tidligere avtale, forståelse eller ordning mellom oss, enten muntlig eller skriftlig.

Vi erkjenner hver av oss at ved inngåelse av en kontrakt har ingen av oss stolt på noen representasjon, forpliktelse eller løfte gitt av den andre eller underforstått fra noe som er sagt eller skrevet i forhandlinger mellom oss før slik kontrakt, med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene. og forhold.

Ingen av oss skal ha noe rettsmiddel i forhold til usanne utsagn avgitt av den andre, enten muntlig eller skriftlig, før datoen for noen kontrakt (med mindre en slik usann utsagn ble fremsatt uredelig) og den andre partens eneste rettsmiddel skal være for brudd kontrakt som angitt i disse vilkårene og betingelsene.


Vår rett til å endre disse vilkårene

Vi har rett til å revidere og endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen.

Du vil være underlagt retningslinjene og vilkårene og betingelsene som er gjeldende på det tidspunktet du bestiller kurs fra oss, med mindre endringer i disse retningslinjene eller disse vilkårene og betingelsene må gjøres ved lov eller statlig myndighet (i så fall vil det gjelder for bestillinger som tidligere er lagt inn av deg), eller hvis vi varsler deg om endringen i disse retningslinjene eller disse vilkårene og betingelsene før vi sender deg nedlastingsbekreftelsen (i så fall har vi rett til å anta at du har akseptert endringen i vilkår og betingelser, med mindre du varsler oss om det motsatte innen sju virkedager etter at du har mottatt kurset).


Lov og jurisdiksjon

Kontrakter for kjøp av kurs gjennom nettstedet vårt og enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem eller deres emne eller dannelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav) vil være underlagt norsk lov. Enhver tvist eller ethvert krav som oppstår fra eller i forbindelse med slike kontrakter eller deres dannelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav) skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge.